pravila o privatnosti
fuze

ODREDBE I USLOVI

DelightTS Inc. („Fuze sada“, „Fuze“, „Fuze kartica“, „mi“, „nama“, „naše“) je razvila elektronsku karticu (sličnu standardnoj kreditnoj kartici po veličini i izgledu) koja skladišti i preuzima informacije više kreditnih, debitnih, poklon i lozalty kartica (npr. bilo koja kartica koja ima magnetnu traku za očitavanje). Naša elektronska kartica („Fuze kartica“) je „jedna kartica za Vaše sve kartice“ i dozvoljava korisniku da obavlja plaćanje sa bilo koje kreditne ili loyalty kartice koje imaju njihove informacije ubačene na Fuze Karticu. Ove Odredbe i Uslovi mogu biti ispravljeni s vremena na vreme, i upravljaju korišćenjem: (1) Fuze Karticom, (2) Fuze vebsajtom koji se nalazi na www.fuze.rs („Vebsajt“), (3) primenom softvera koji pruža sredstva kojima upravljate Vašom Fuze Karticom putem Vašeg mobilnih uređaja (Aplikacije (a)) i (4) druge povezane karakteristike, platforme, servisi i objave (uključujući održavanje softvera, servisne informacije, pomoćni sadržaj, popravljanje grešaka ili izveštaje održavanja) obezbeđeno od strane Fuze s vremena na vreme (kolektivno, „Dodatni Sadržaj“ kada se koristi ujedno sa Fuze Karticom, Vebsajtom i Aplikacijom (ama), „Uslugama“). POŠTO OVE ODREDBE I USLOVI OGRANIČAVAJU NAŠU ODGOVORNOST PREMA VAMA, MOLIMO DA IH PROČITATE PAŽLJIVO.

Korišćenjem Usluga, Vi, korisnik („Korisnik“, „Vi“, „Vaše“) se slažete sa ovim Odredbama i Uslovima. Ako se ne slažete sa ovim Odredbama i Uslovima, Vi nemate prava na, i ne smete, koristiti ove Usluge. Mi možete, po našem nahođenju, izmeniti ove Odredbe i Uslove u bilo koje vreme postavljanjem prerađenje verzije na Vebsajt. Prerađena verzija će stupiti na snagu kada je mi postavimo na vebsajt.

Ako želite da koriste Usluge, od vas će biti traženo da pristanete na ove Odredbe i Uslove prilikom registracije i kreiranja Korisničkog naloga i/ili prilikom skidanja Aplikacije (a) potrebne za obezbeđivanje Vašeg korišćenja Fuze Kartice.

Puno ime naše kompanije je Medija-Networks Doo. Mi smo registrovani kao Fuze kartica zvanična kancelarija Turgenjeva 4 21000 Novi Sad. Možete nas kontaktirati na ovoj adresi ili putem email-a prodaja@fuze.rs. Ove „Odredbe i Uslovi“ sadrže sledeće Članke:

UVOD (ODMAH IZNAD)
ČLAN A: ODREDBE I USLOVI VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA
ČLAN B: UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM („EULA“)
ČLAN C: OPŠTE ODREDBE
ČLAN D: PRAVILA O PRIVATNOSTI ČLAN-a A: ODREDBE I USLOVI VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA

Ovaj Član A upravlja Vašim korišćenjem Usluga.


(1) POGODNOSTI ZA KORIŠĆENJE USLUGA


Ukoliko ste maloletno lice (po definiciji države ili teritorije na kojoj boravite) potreban vam je pristanak roditelja ili staratelja da biste aktivirali i koristili Usluge, ali nikako ne možete aktivirati i koristiti Usluge ako ste mlađi od Osamnaest (18) godina. Ako ste maloletno lice, Vi predstavljate i garantujete da imate ovaj pristanak i svi Korisnici predstavljaju i garantuju da imate sposobnost da se složite sa ovim Odredbama i Uslovima.


(2) ZAHTEVI SISTEMA


Korišćenje Usluga zahteva Fuze Karticu (koja uključuje mali čitač kartice koji se spaja na Vaš mobilni uređaj radi prebacivanja informacija sa Vaših kreditnih i loyalty kartica na Fuze Karticu), kompatibilni uređaj sa bluetooth-om kao što je pametni telefon ili slični uređaj, pristup internetu (za vreme registracije, kreirajte i pravite izmene na nalogu), i određeni softver u obliku Aplikacije (a). Kontinuirano korišćenje Usluga može zahtevati od vas da nabavite ažuriranja i nadogradnje za Aplikaciju (e) s vremena na vreme obezbeđene od strane Fuze-a. Iz razloga što korišćenje Usluga uključuje hardver, softver i zbog svrhe uspostavljanja naloga, internet pristupa, Vaša mogućnost da koristite Usluge može biti pod uticajem rada ovih faktora. Slažete se da su takvi zahtevi isključivo Vaša odgovornost.


(3) PRISTUPANJE USLUGAMA PUTEM APLIKACIJE (A)


(a) Registracija. Nakon što se kupili/nabavili Fuze Karticu, Vi možete pristupiti Usluga time što ćete slediti procedure registracije koje vam tada obezbedi preuzimanje i instalacija Aplikacije (a) na Vašem Dozvoljenom Uređaju (kao što je definisano u Članu C). Da biste pristupili i koristili funkcije Usluga, moraće te da preuzmete Aplikaciju (e), da se registrujete na Fuze i da napravite nalog. Složiće te se da ste dali istinite, tačne, trenutne i kompletne informacije o sebi prilikom registracije ili naručivanja naših Usluga, i složiće te se da brzo ažurirate te informacije da bi one ostale istinite, tačne, trenutne i kompletne.

(b) Informacije o Nalogu. Kao registrovan korisnik, moraće te da imate Vaše informacije za prijavu, uključujući korisničko ime i šifru. Vaš nalog je lično Vaš i ne smete deliti informacije o Vašem nalogu ni sa jednim trećim licem, niti dozvoliti da pristupi istom. Zato što ćete Vi biti odgovorni za svu aktivnost koja se desi na Vašem nalogu, treba da sačuvate poverljivost Vašeg korisničkog imena i šifre. Ako imate bilo koji razlog da posumnjate da su informacije Vašeg naloga kompromitovane ili da je treće lice pristupilo Vašem nalogu, slažete se da smesta obavestite Fuze na email adresu atecard@brillinatts.com. Jedino ste Vi sami odgovorni za Vaše gubitke ili gubitke nastale od strane Fuze i drugih ukoliko dođe do neovlašćenog korišćenja Vašeg naloga.

(c) Usluge Trećih Stranaka. Proizvodi i Servisi. Neka svojstva Usluga mogu dozvoliti da povežete Vaše naloge koji su ubačeni na Fuze Karticu sa Vašim nalozima na servisima trećih stranaka, kao što su online banking usluge. Ako povežete nalog koji je na Fuze Kartici sa Vašim nalog na servisu treće stranke, Vi dajete dozvolu Fuze-u da postupa u Vaše ime kao agent i čuva i koristi Vaše akreditive, da pristupi Vašem računu na usluzi treće stranke koja će služiti za integrisanje Usluga sa sadržajem, informacijama i svojstvima dostupnih kroz takav servis treće stranke. Korišćenje servisa treće stranke zajedno sa Uslugama može biti podložno dodatnim uslovima koje je uspostavila treća stranka, i Vaša je odgovornost ukoliko se slažete sa dodatnim uslovima ove stranke. Slažete se da gledate jedino primenjivi dogovor kao vlasnik kartice i/ili uslove kupovine ili drugog sporazuma koji možete imati sa provajderom servisa treće stranke ili trgovca radi rešenja svih pitanja ili rasprava koje se tiču transakcija i trgovinske aktivnosti (npr. Vi nećete tražiti od Fuze-a da reši takva pitanja i rasprave).

VI POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA MI (I) NEMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ILI OBAVEZU ZA ILI POD BILO KOJIM OD SPORAZUMA SA BILO KOJOM TREĆOM STRANKOM, I (II) NE MOŽEMO I NEĆEMO SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KOJI ČIN, PROPUST, MATERIJALE, PROIZVODE ILI USLUGE BILO KOGA OD NJIH ILI BILO KOJE DRUGE TREĆE STRANKE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, (A) BILO KOJU GREŠKU PRI UTVRĐIVANJU AUTENTIČNOSTI PODATAKA, U SIGURNOSNE SVRHE I SUPROTNO, (B) PROVERAVANJE DA LI STE PODOBNI DA ZAVRŠITE TRANSAKCIJU ILI DA IZVRŠITE ISPLATU ZBOG KOJE PRISTUPATE USLUGAMA, (C) BILO KOJA GREŠKA TRGOVCA, PROCESORA ISPLATE ILI U SUPROTNOM PRILIKOM POVEZIVANJA SA VAŠIM ZAVRŠETKOM TRANSAKCIJE, (D) BILO KOJA GREŠKA U PRENOSU PODATAKA OD STRANE TREĆE STRANKE, (E) BILO KOJI KVAR OPREME, SISTEMA PRENOSA ILI KVAR NA INTERNETU PRILIKOM PRENOSA INFORMACIJA, (F) BILO KOJI KVAR NA VAŠEM MOBILNOM UREĐAJU ILI DRUGOJ OPREMI NEOPHODNOJ ZA OMOGUĆAVANJE USLUGA, (G) BILI KOJI NEUSPEH TRGOVCA DA IZVRŠI AUTORIZACIJU ZAPOČETE TRANSAKCIJE SREDSTVIMA Fuze KARTICE, ILI (H) BILO KOJI NEUSPEH TRGOVCA DA ISPOŠTUJE ILI NA DRUGI NAČIN UČESTVUJE U TRGOVINSKOJ AKTIVNOSTI ILI DA POŠTUJE BILO KOJI TRGOVINSKI UGOVOR. USLUGE SE PRUŽAJU NA „AS IS-kao što je“, „AS AVAILABLE - dostupno“ I „WITH ALL FAULTS – sa svim manama“ OSNOVI, I OVE ODREDBE I USLOVI MOGU SADRŽATI DRUGA ODRICANJA, OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA KOJA NE SMEJU BITI DOZVOLJENA POD ODREĐENIM NADLEŽNOSTIMA, I STOGA SE NEĆE PRIMENJIVATI NA VAS.


(4) DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE USLUGA


Ukoliko pristanete na ove Odredbe i Uslove, Fuze Vam odobrava ograničenu, opozivnu, ne-ekskluzivnu, nepovredivu, neprenosivu dozvolu da koristite Usluge za Vaše individualne potrebe na bilo kom mobilnom uređaju koji Vi posedujete ili kontrolišete. Gore pomenuto ograničenje na individualno korišćenje bez obzira na to da li ste zaposleni poslovnog objekta koji ulazi u transakcije u ime tog objekta, Vi predstavljate i garantujete da kao zaposleni i/ili agent, Vi ste propisno autorizovani da vežete takav objekat za Odredbe i Uslove i sve transakcije koje su pod dejstvom sredstava Usluge. Slažete se da nećete dozvoliti bilo kojoj trećoj stranci da (I) preduzima bilo koji postupak koji bi ugrozio, ograničio ili se mešao sa Fuze-ovim i/ili pravima ili pravila davalaca dozvole u i na Uslugama, (II) kopira, prevodi, objavljuje ili stvara izvodne radove Fuze Kartice ili bilo komponente ili funkcije Usluga, (III) preprodaje, distribuira, trguje ili stvara bilo koju drugu komercijalnu upotrebu, modifikuje, ponovo stvara, dekompilira ili rastavlja Fuze Karticu ili bilo koji drugi primenjivi komponent ili funkciju Usluga, (IV) pristupa ili nadgleda bilo koji materijal i informaciju na bilo kom Fuze sistemu korišćenjem manualnog procesa ili robota, pauka, sajtova za kopiranje, i drugih automatskih sredstava, ili (V) koristi Usluge za ilegalne ili lažne svrhe. Vi se dalje slažete da koristite Usluge za svrhe koje su dozvoljene ovim Odredbama i Uslovima i u skladu sa svim primenjivim zakonima i odredbama.


(5) CENE I PLAĆANJA


Cene, ako postoje, za Vaše nabavljanje Fuze Kartice i/ili za dozvolu i korišćenje Usluga će biti objavljene na Vebsajtu i/ili na Aplikaciji (ama), i izmenjene s vremena na vreme. Svi troškovi pretplate su navedeni ekskluzivno mimo bilo koje primenjive vrednosti dodatog poreza ili poreza na prodaju. Vi morate da nam platite troškove potrebne za korišćenje Usluga, čistim sredstvima, u skladu sa intrukcijama na Vebsajtu ili Aplikaciji (ama), unapred radi obezbeđivanja bilo kojih Usluga. Mi možemo menjati cene Usluga s vremena na vreme time što ćemo objaviti nove cene na Vebsajtu ili na Aplikaciji (ama). Međutim, takve promene neće uticati na Usluge koje ste već platili. Ranije narudžbine su smeštene na Crowdfunding vebsajtu. Mi ćemo upotrebiti komercijalno odgovorne napore da dostavimo proizvode i usluge ranije naručene od Fuze-a sa zvaničnim datumima objave otkrivenim na crowdfunding Vebsajtu (zbog slobode odlučivanja ti datumi mogu biti produženi s vremena na vreme); međutim, mi ne možemo da garantujemo dostavu do vremena kada proizvodi i usluge ne budu dostupni na lageru. Fuze neće snositi odgovornost za nepredviđene okolnosti koje odlažu ili sprečavaju isporuku proizvode ili usluga ranije naručenih od Fuze-a. Finalne pre narudžbine koje su smeštene na Crowdfunding vebsajtu se ne mogu refundirati nakon potvrde Fuze za prikladnu isplatu, međutim vraćanje novca će biti obavljeno ako se pre narudžbine proizvoda i Usluga na Crowfunding vebsajtu smatraju kao neisporučive od strane Fuze-a i obima raspoloživih sredstava za refundiranje tokom perioda izdavanja. Mi ulazimo u novu industriju i ne postoji osiguranje da će proizvodi i Usluge sadržati sve karakteristike postavljene ovde ili u našem marketing materijalu.


(6) PRISTUP USLUGAMA


U zavisnosti od usaglašenosti sa ovim Odredbama i Uslovima, moći ćete da pristupite i koristite bilo koju od Usluga za koju smo primili uplatu u potpunosti u čistim sredstvima. Ako ste pretplaćeni na bilo koju od Usluga, takve Usluge će biti obezbeđene za odgovarajući period pretplate, i podleže ranom ukidanju u skladu sa ovim Odredbama i Uslovima.

(7) Prestanak Podložan Vašoj usaglašenosti sa ovim Odredbama i Uslovima i blagovremenom uplatom Usluga, Vi ćete imati pristup Uslugama sve do brisanja Vašeg prijavnog naloga ili dok Usluge ne budu prekinute od strane ili Fuze ili Vas u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Ako želite da prekinete pristup Uslugama i ograničenu licencu koja vam je dodeljena ovde, to možete učiniti tako što ćete: (I) otkazati svoj nalog na Fuze vebsajtu i Aplikaciji i (II) deinstalirati Aplikaciju (e) sa svih Vaših mobilni uređaja. Mi zadržavamo pravo da u bilo koje vreme modifikujemo ili prekinemo, privremeno ili trajno, Usluge, ili Vaš pristup Uslugama sa ili bez obaveštenja. Slažete se da mi NEĆEMO BITI ODGOVORNI za Vas ili za bilo koju treću stranku za bilo kakve izmene, suspenziju ili ukidanje Usluga ili Vašeg pristupa Uslugama. Vi se slažete se da je ukidanje Vašeg naloga jedini lek za nezadovoljstvo Uslugama. Pored bilo koje odredbe koja je razumno neophodna za postizanje ili sprovođenje svrhe ovih Odredbi i Uslova, sledeći Članovi i Podsekcije ovih Odredbi i Uslova će preživeti ukidanje Vašeg prijavnog naloga sa Fuze-a i ostaće na snazi u skladu sa njihovim uslovima: Uvod i Članovi (A)(3)(b), (A)(3)(c), (A)(7), (C), i (D).


(8) ZAMENA FUZE KARTICE


Ako Vam je izgubljena ili ukradena Fuze kartica, odmah kontaktirajte odeljenje za usluge klijenata vaše kompanije i/ili banke za kreditne kartice kako biste suspendovali pristup finansijskim računima povezanim sa Vašom Fuze karticom. Pored toga, treba da preko Aplikacije (a) onesposobite Vašu Fuze Karticu dok se ona ne povrati ili ne zameni novom. Ako je Vaša Fuze Kartica izgubljena, oštećena ili ukradena, Vi možete kupiti zamensku karticu direktno do Fuze-a putem Aplikacije (a) ili Vebsajta. Molim Vas imajte na umu da Vaša kupovina nove Fuze Kartice može zahtevati od Vas da ažurirate neke ili sve informacije o financijskim računima koji su prethodno bili pruženi Fuze-u i/ili postavljeni na Fuze Karticu.


(9) KOMUNICIRANJE SA VAMA ELEKTRONSKI


Mi možemo prenositi informacije, obaveštenja, poruke, usluge upozorenja, objave, sporazume, otkrića ili druge informacije („Elektronske Komunikacije“) vezane za Usluge sa Vama elektronski putem Fuze Kartice, postavljanjem Elektronskih Komunikacija na Vebsajt, slanjem email-a na email adresu zabeleženu na Vašem registracionom nalogu, ili slanjem Elektronskih Komunikacija putem tekstualne poruke i obaveštenja na Vašem mobilnom uređaju. Elektronske Komunikacije mogu dovesti do naknada i troškova korišćenja usluga bežičnog provajdera, za koje ćete biti isključivo Vi odgovorni. Da biste pristupili Elektronskim Komunikacijama, morate nam dati svoju email adresu prilikom registracije Vašeg naloga ili na drugi način, i Vi morate biti u mogućnosti da vidite Elektronske Komunikacije na Vašem mobilnom uređaju ili putem računara na našem Vebsajtu. Elektronske Komunikacije smatraće se primljenim kada ih pošalju, pruže, postave ili na drugi način dostave u skladu s ovim Odredbama i Uslovima. Vi se slažete da ažurirate email adresu i druge kontaktne informacije sve vreme da bismo mogli da stupimo u kontakt sa Vama. Vi možete to da radite ažuriranjem kontakt informacija kao što je prikazano na našem Vebsajtu ili unutar Aplikacije (a). Vaša saglasnost da primite Elektronske Komunikacije od nas ne znači da moramo elektronski da pružimo sve komunikacije. Fuze može, opciono, da pruži informacije papirnim putem ili drugim sredstvima ukoliko tako izaberemo. Takođe može da zatražimo da Vi isporučite određene informacije papirnim putem i na određenu adresu.


(10) KORIŠĆENJE USLUGA, EULA I PRAVILA O PRIVATNOSTI


Morate koristiti Usluge samo u skladu sa ovim Odredbama i Uslovima, uključujući EULA koji su navedeni ispod u članu B, kao i Opšte Odredbe navedene u članu C. Pored toga, Usluge se mogu koristiti samo na lokacijama i nadležnostima navedenim na Vebsajtu ili u Aplikaciji (ama). Pridržavamo se stogih Pravila o Privatnosti iz člana D dole, čija Pravila o Privatnosti opisuju Vaša prava na privatnost u vezi sa našim sakupljanjem, korišćenjem, čuvanjem, deljenjem i zaštitom Vaših ličnih podataka. Primjenjuje se na Vebsajtu, Aplikaciji (ama), Dodatnom Sadržaju i svim srodnim sajtovima, aplikacijama, uslugama i alatima koje pruža Fuze, bez obzira kako njima pristupate ili kako ih koristite.

ČLAN B: UGOVOR O LICENCI (EULA) KAO OVAJ EULA JE PRAVNI SPORAZUM IZMEĐU VAS I FUZE-A KOJI UPRAVLJA VAŠIM KORIŠĆENJEM APLIKACIJE (A), VI TREBATE DA PROČITATE PAŽLJIVO CEO EULA UGOVOR PRE PREUZIMANJA, INSTALACIJE I KORIŠĆENJA APLIKACIJE (A).

Morate koristiti Usluge samo u skladu sa ovim Odredbama i Uslovima, uključujući EULA koji su navedeni ispod u članu B, kao i Opšte Odredbe navedene u članu C. Pored toga, Usluge se mogu koristiti samo na lokacijama i nadležnostima navedenim na Vebsajtu ili u Aplikaciji (ama). Pridržavamo se stogih Pravila o Privatnosti iz člana D dole, čija Pravila o Privatnosti opisuju Vaša prava na privatnost u vezi sa našim sakupljanjem, korišćenjem, čuvanjem, deljenjem i zaštitom Vaših ličnih podataka. Primjenjuje se na Vebsajtu, Aplikaciji (ama), Dodatnom Sadržaju i svim srodnim sajtovima, aplikacijama, uslugama i alatima koje pruža Fuze, bez obzira kako njima pristupate ili kako ih koristite.


(1) PRIHVATANJE EULA


Vaše korišćenje Usluga, preuzimanjem, instaliranjem i/ili korišćenjem Aplikacije (a), pokazuje Vaše izričito priznanje i saglasnost sa uslovima ovog EULA. Pored toga, ako kupite bilo koju Uslugu preko Vebsajta ili u vezi sa Vašim preuzimanje Aplikacije (a), od vas će biti zatraženo i potrebno da "kliknete za saglasnost" sa uslovima ovog EULA pre nego što kupite ili preuzimete Aplikaciju (e). Ako se ne složite sa ovim uslovima EULA, Vi nećete imati ovlašćenje, i ne smete, pristupiti Uslugama. Ovim se slažete da je vaša upotreba Aplikacije (a) u vezi sa Uslugama isključivo na Vaš rizik, da Aplikacija (e) pruža na osnovu "as-is" baze bez ikakve garancije. Aplikacija(e) Vam je licencirana (tj. ona Vam nije prodata), a dozvola koja vam daje pravo korišćenja Aplikacije (a) je izričito uslovljena Vašim pridržavanjem uslova ove EULA. Ovim dajete saglasnost na prikupljanje, korišćenje, deljenje i prenos Vaših ličnih podataka, što je detaljnije opisano u Pravilima o Privatnosti koja su navedena u članu D. Prihvatate da (I) uslovi i naknade trećih strana mogu da se odnose na korišćenje i rad Vašeg mobilnog uređaja u vezi sa Vašom upotrebom Aplikacije (a), kao što su uslovi korišćenja Vašeg operatera i naknade za telefonske usluge, pristup podacima , ili mogućnosti razmene poruka i (II) da ste isključivo odgovorni za plaćanje neke ili svih naknada tog tipa.


(2) OGRANIČENA LICENCA I DOZVOLJENE UPOTREBE


Aplikaciju (e) možete koristiti samo za svoje privatne i nekomercijalne svrhe i u skladu sa odredbama ove EULA. U zavisnosti od Vašeg plaćanja bilo kakvih relevantnih troškova u vezi sa Uslugama i Vašoj usaglašenosti sa ostalim odredbama ovog EULA, mi vam dodeljujemo ograničenu, neisključivu, ličnu, nepovredivu, nedodeljivu, neprenosivu, opozivnu licencu za preuzimanje, instaliranje i korišćenje izvršne forme Aplikacije (a), isključivo za vašu ličnu upotrebu na Dozvoljenom Uređaju koji je u vlasništvu ili pod Vašom kontrolom. Fuze izričito zadržava bilo koja i sva prava koja Vam nisu izričito odobrena ovom EULA. Ova EULA se može primeniti kroz našu upotrebu mera tehnološke zaštite.


(3) ZABRANJENE UPOTREBE


Bez ograničavanja generalnosti bilo kakvog ograničenja na drugim mestima u ovoj EULA, slažete se da nećete, i nećete dozvoliti bilo kojoj trećoj strani da (I) premosti ili zaobilazi mere koje možemo koristiti da sprečimo, ometamo ili ograničimo pristup Aplikaciji (ama ), (II) koristi Aplikaciju (e) za slanje izmenjenih, varljivih ili lažnih informacija o identitetu izvora, (III) koristi Aplikaciju (e) za presretanje, prikupljanje ili čuvanje ličnih podataka o drugim korisnicima, (IV) spamuje ili preduzme druge radnje koje mogu uticati na rad ili uživanje Aplikacije (a) od strane drugih korisnika, (V) pristupa, prati ili kopira bilo koji sadržaj koji se pruža u vezi sa Aplikacijom (ama), koristeći robote, pauke, stranice za kopiranje sadržaja ili druga automatska sredstva ili bilo koji ručni proces, (VI) pošalje virus ili koristi zlonamerne programe ili tehnike u vezi sa Aplikacijom (ama), (VII) preopterećuje ili ruši Aplikaciju (e), (VIII) preduzima bilo kakav postupak koji može ugroziti bezbednost Aplikacije (a), (IX) onemogući pristup drugim Aplikacijama ili na drugi način nanese štetu Aplikaciji (ama), (X) dodaje, oduzima od ili na neki drugi način izmeni bilo koji sadržaj koji ste dobili u vezi sa Aplikacijom (ama), (XI) pristupi bilo kojem sadržaju datom u vezi sa Aplikacijama koje nisu namenjene za vas, (XII) koristi Aplikaciju (e) na bilo koji način koji može ometati prava trećih lica, (XIII) angažuje u prekomerno velikom obimu prenos podataka ili korišćenje propusnog opsega, uključujući i hostovanje veb servera, Internet relay chat server ili bilo koji drugi servera putem bilo kog korišćenja Aplikacije (a) , ili (XIV) pokuša bilo koje od gore navedenog. Sačuvaj kao što je izričito dozvoljeno u pismenoj formi od strane Fuze-a, ne smete dozvoliti nijednoj drugoj osobi da koristi Aplikaciju (e) ili da izvrši bilo koja druga prava koja smo Vam dodelili pod ovom EULA. Sva prava intelektualne svojine i druga prava u i na Aplikaciji (ama) koja Vam nisu izričito dodeljena ovde su izričito rezervisana od nas i ostaće naša imovina i vlasništvo naših davalaca licence, kako je primenjivo. Vaša upotreba Aplikacije(a) će biti podložna bilo kakvim tehničkim ili ugovornim ograničenjima koji su nametnuti od strane davalaca licence trećih lica u vezi sa Aplikacijom (jama) i/ili Uslugama.


(4) IZMENA EULA


Fuze zadržava pravo da modifikuje i/ili promeni bilo koji od uslova i odredbi ove EULA u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Nastavljajući korišćenje Aplikacije (a) nakon što je Fuze objavio na svojoj Internet stranici modifikaciju ove EULA, slažete se da ste vezani za izmenjenu EULA. Ukoliko izmenjena EULA nije prihvatljiva za Vas, jedino što možete je da prekinete korišćenje i deinstalirate Aplikaciju (e). Ovaj Ugovor će takođe regulisati sve nadogradnje softvera i/ili ažuriranja koje pruža Fuze koji dopunjuju Aplikaciju (e), osim ako takve nadogradnje i/ili ažuriranja prati posebna licenca, u tom slučaju će se primenjivati odredbe te posebne licence.


(5) AŽURIRANJE SOFTVERA


Prihvatate i slažete se da s vremena na vreme možemo na daljinu primeniti preuzimanje i instalaciju ažuriranog softvera ili ispravke grešaka na Aplikaciji (jama) kada je Vaš uređaj povezan na internet, bez daljnjeg obaveštenja ili traženja dalje saglasnosti. EULA će se takođe primenjivati na ažuriran softver i ispravke grešaka.


(6) BEZ PODRŠKE


Prihvatate i slažete se da mi nepružamo nikakvu podršku u vezi sa Aplikacijom (ama) ili korišćenjem Aplikacija (e). Možemo izabrati da pokušamo da rešimo probleme sa Aplikacijom (ama) koje smo identifikovali ili na koje nam je skrenuta pažnja, međutim, mi nemamo nikakvu obavezu da to učinimo zato što je Aplikacija (e) data na osnovu "as-is".


(7) NALOZI I BEZBEDNOST


Kao korisnik Aplikacije (a), bićete u obavezi da se registrujete i napravite nalog na Vebsajtu ili preko Aplikacije (a). Isključivo ste Vi odgovorni za očuvanje poverljivosti i sigurnosti Vašeg naloga, uključujući, bez ograničenja, Vašu lozinku i druge informacije koje mogu drugima da omoguće pristup Vašem nalogu (npr. odgovori na bezbednosna pitanja koja su Vam pomagala u pronalaženju zaboravljenih lozinki). Vi ne treba da otkrivate informacije o Vašem nalogu nikome niti da koristite tuđi nalog. Vi ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se javljaju na vašem nalogu ili preko vašeg naloga i slažete se da nas odmah obavestite o neovlašćenom korišćenju Vašeg naloga ili bilo kojoj drugoj povredi sigurnosti koja se odnosi na Vaš račun. Mi nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke koji proističu iz neovlašćenog korišćenja Vašeg računa (u skladu sa članom C (3) prvim paragrafom u nastavku).


(8) ODRICANJE GARANCIJE U VEZI SA APLIKACIJOM (AMA)


U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, odričemo se svih predstavki, garancija, uslova i odredbi koji se odnose na Aplikaciju (e) i/ili korišćenje Aplikacije (a), koji nisu izričito navedeni u ovim Odredbama i Uslovima. Aplikacija (e) se pružaju na osnovu "as is - kao što je" i "as available - kako je dostupno". Korišćenje Aplikacije (a) je na sopstveni rizik. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, Aplikacija (e) se daju bez ikakvih garancija, bilo ekspresivnih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicitne garancije o trgovačkoj svojini, pogodne za određenu namenu ili nekršenja. Pored toga, mi ne garantujemo da: (i) Vaša upotreba Aplikacije (a) će biti neprekidna ili bez greške; ili (ii) Aplikacija (e) će biti oslobođena od gubitka, korupcije, napada, virusa, smetnji, hakovanja ili drugih bezbednosnih upada, a, saglasno prvom paragrafu člana C (3) dole, odričemo se svake odgovornosti koja se odnosi na to. Vi ćete biti odgovorni za pravljenje rezervnih kopija vlastitog sistema/uređaja, uključujući i sve aplikacije koje se nalaze na vašem sistemu/uređaju.


(9) IZVOZ I PRAVNA OGRANIČENJA


Ne smete da koristite ili na drugi način izvozite ili ponovno izvozite Aplikaciju (e), osim kao ovlašćena Južna Koreja i drugi važeći zakoni. Naročito, Aplikacija (e) se ne sme izvoziti ili ponovo izvoziti (i) u bilo koju zemlju koja je zabranjena embargom Južne Koreje ili (ii) svima na listi državnih službi Specijalno Imenovanog Državljana Južne Koreje ili Odeljenja za Trgovinu Južne Koreje Lista Ličnosti ili Entitetske Liste. Korišćenjem Aplikacije (a), zastupate i garantujete da se ne nalazite u bilo kojoj takvoj državi ili bilo kojoj takvoj listi. Takođe se slažete da nećete koristiti Aplikaciju (e) u bilo koje svrhe zabranjene zakonom Južne Koreje ili drugim važećim zakonom.


(10) PRESTANAK EULA


Bez predrasuda na naša druga prava iz ove EULA ili Odredbi i Uslova, ako prekršite ovu EULA ili Odredbe i Uslove na bilo koji način, ili ako sa pravom smatramo da ste prekršili ovu EULA ili Odredbe i Uslove na bilo koji način, mi možemo odmah ukinuti EULA tako što ćemo Vam poslati pismeno obaveštenje o prekidu (koje može biti dato i elektronskim putem). Ako prekinemo EULA iz tog razloga, mi Vam nećemo vratiti troškove ili bilo koji element troškova koje ste platili. Takođe možemo ukinuti EULA u vezi sa određenim delom Aplikacije (a) putem neposrednog pisanog obaveštenja gde gubimo (iz bilo kojeg razloga) ugovorno pravo na nastavak tog dela Aplikacije (a). Ako prekinemo EULA na ovoj osnovi, mi ćemo Vam vratiti sve troškove koje ste nam platili u vezi sa Aplikacijom (ama) koje niste primili na datum raskida (čiji će iznos biti izračunat od strane nas uz pomoć bilo kakve razumne metodologije koju određuje Fuze), ili ćemo vam pružiti ekvivalentnu vrednost kroz našu odredbu o drugim sličnim Aplikacijama koje smo odabrali po našem razumnom nahođenju.


(11) APPLE – ZAHTEVANE ODREDBE


Po zahtevu kompanije Apple, sledeće odredbe i uslovi se primjenjuju na svako korišćenje putem Apple App prodavnice, na koje se slažete:
(I) Priznajete da ste samo mi (a ne Apple) jedini odgovorni za Aplikaciju (e) i njen/njihov sadržaj.
(II) Svaka licenca koja je ovde dodeljena predstavlja neprenosivu licencu za korišćenje Aplikacije (a) na iPhone, iTouch ili iPad OS proizvodima ili drugom ovlašćenom uređaju koji posedujete ili kontrolišete i podložni ste pravilima korišćenja koja su navedena u uslovima korišćenja Apple App Prodavnice.
(III) Mi (a ne Apple) smo jedini odgovorni za bilo koje održavanje i podršku usluga (ako ih ima) u odnosu na našu Aplikaciju (e) koje su rukovođene ovom EULA ili u skladu sa važećim zakonom.
(IV) U meri u kojoj postoje garancije za proizvod, izričite ili podrazumevane zakonom, mi smo (a ne Apple) jedini odgovorni za njih. U slučaju neuspeha Aplikacije (a) da se pridržava bilo kakve garancije izričito dodeljene ovde ili važećim zakonom, možete obavestiti Apple, a Apple može vratiti deo cene kupovine Aplikacije (a) koja se primenjuje na takav slučaj, a povraćaj će zadovoljiti sve obaveze od Apple-a prema Vama, u meri u kojoj to dozvoljava zakon, uključujući sve obaveze za bilo koja druge potraživanja, gubitke, obaveze, štete ili troškove koji se mogu pripisati neusaglašenosti sa bilo kojom garancijom.
(V) Ukoliko postoji bilo kakva odgovornost za adresiranje bilo kog vašeg zahteva u vezi sa našom Aplikacijom (ama) ili vašim posedovanjem i/ili korišćenjem naše Aplikacije (a) ili zahteva trećih strana, mi (a ne Apple) smo odgovorni za rešavanje takvih zahteva. Takvi potencijalni zahtevi mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na: (I) zahteve odgovornosti na proizvod; (VI) bilo koja tvrdnju da Aplikacija (e) ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; i (III) tvrdnje koja proizilaze od zaštite potrošača ili sličnog zakonodavstva.
(VII) u slučaju bilo kog zahteva treće strane da Aplikacija (e) ili Vaše posedovanje i korišćenje Aplikacija (e) krše prava intelektualne svojine treće strane, mi (a ne Apple) ćemo biti isključivo odgovorni za istragu, odbrane, rešavanja i otpuštanja bilo kog takvog zahteva za kršenje intelektualne svojine.
(VIII) Vi zastupate i garantujete da (I) niste locirani u zemlji koja je predmet embarga vlade Južne Koreje, ili koju je označila Južna Koreja. Vlada kao zemlja koja „podržava terorizam“; i (II) niste navedeni na bilo kojoj listi vlada Južne Koreje zabranjenih ili ograničenih stranaka.
(IX) Morate se složiti sa primenjivim uslovima korišćenja treće strane kada koristite Aplikaciju (e).
(X) Priznajete da su Apple i podružnice kompanije Apple korisnici trećih strana ove EULA i da će, nakon prihvatanja Odredbi i Uslova ovog EULA, Apple imati pravo (i smatraće se da je prihvatio pravo) da izvrši ovu EULA protiv Vas i protiv bilo kog Vašeg trećeg korisnika. Nijedna odredba ovog Člana B (11) neće proširiti nikakva prava koja imate protiv nas, a sva prava na obeštećenje, tvrdnje, gubitke, obaveze, štetu, cene, troškove ili druga potraživanja podležu važećem zakonu i ograničenja koja su navedena u ovim Odredbama i Uslovima, uključujući, ali bez ograničenja, uslove i ograničenja koja su navedena u članu C ovih Odredbi i Uslova.

Korišćenjem Usluga, Vi, korisnik („Korisnik“, „Vi“, „Vaše“) se slažete sa ovim Odredbama i Uslovima. Ako se ne slažete sa ovim Odredbama i Uslovima, Vi nemate prava na, i ne smete, koristiti ove Usluge. Mi možete, po našem nahođenju, izmeniti ove Odredbe i Uslove u bilo koje vreme postavljanjem izmenjene verzije na Vebsajt. Izmenjena verzija će stupiti na snagu kada je mi postavimo na vebsajt. Ako želite da koristite Usluge, od Vas će biti zatraženo da izrazite Vašu izričitu saglasnost na ove Odredbe i Uslove u trenutku kada se registrujete i kreirate Korisnički nalog i/ili preuzmate Aplikaciju (e) koja je neophodna da biste olakšali korišćenje Vaše Fuze Kartice.

ČLAN C: OPŠTE ODREDBE


(1) DEFINICIJE


U ovim Odredbama i Uslovima:"Dodatni sadržaj" podrazumeva dodatne funkcije, platforme, usluge i publikacije (uključujući bez ograničenja, održavanje softvera, informacije o uslugama, sadržaj pomoći, ispravke grešaka i/ili održavanje) koje Fuze pruža s vremena na vreme u vezi sa Fuze Karticom, vebsajtom i aplikacijama; "Apple" označava Apple, Inc. i povezane kompanije; "Aplikacija (e)" označava bilo koju vlasničku softversku aplikaciju Fuze koja omogućava ili na drugi način olakšava korišćenje Usluga (i, kada kontekst dozvoljava, bilo koji njen dio); „COPPA“ ima opisano značenje u Članu D (11); „Elektronske Komunikacije“ imaju opisanu definiciju u Članu A (9); „EULA“ znači Ugovor sa Kranjim Korisnikom Licence postavljen u Članu B ovih Odredbi i Uslova; "Dozvoljeni uređaj" znači uređaj sa mogućnošću Bluetooth-a koji posedujete i/ili kontrolišete, koji Fuze identifikuje kao uređaj na kojem Aplikacija (e) i Usluge mogu da funkcionišu; „Fuze“ znači DelightTS Inc., koji se nalazi u Orange city, SAD;
"Fuze Card" označava DelightTS Inc. uređaj za elektronske kartice (sličan po veličini i izgledu jedne standardne kreditne kartice), koji čuva i preuzima informacije o karticama više kreditnih kartica i loyalty kartica (tj. skoro svaku karticu koja sadrži čitljivu magnetnu traku) kako bi se olakšale kupovne transakcije; „Fuze Marks“ označavaju zaštitne znakove, servisne znakove i trgovačka imena u vlasništvu DelightTS Inc. (bilo opštim pravom ili na drugi način); "Usluge" podrazumevaju odredbu od strane Fuze-a i/ili njegovih agenata i ugovarača Fuze kartice, Vebsajta, Aplikacije (a) i/ili Dodatnog Sadržaja; „Odredbe i Uslovi“ označavaju ove odredbe i uslove, uključujući bilo koja ažuriranja i dopune s vremena na vreme; i „Vebsajt“ znaći bilo koji ili više vebsajtova koje poseduje i kontroliše Fuze, uključujući http://fuzecard.com. Reference u ovim Odredbama i Uslovima "mi" (ili "nama" ili "naša") referenca je na DelightTS Inc. ;i reference na "vi" (ili "vaš" ili "Korisnik") su reference na odgovarajućeg korisnika Usluga.


(2) OGRANIČENJA GARANCIJA


U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENJIVIM ZAKONOM, ODOBRAVAMO SVE PREDSTAVNICE, GARANCIJE, ODREDBE I USLOVE KOJI SE ODNOSE NA USLUGE, I/ILI KORIŠĆENJE USLUGA, KOJE NISU IZRIČITO UREĐENE U OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA. ** USLUGE SU PRUŽENE NA "AS IS - KAKO JE" I " AS AVAILABLE - KAKO DOSTUPNO" OSNOVI. KORIŠĆENJE OVIH USLUGA JE NA SOPSTVENI RIZIK. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENJIVIM ZAKONOM USLUGE SE DAJU BEZ IKAKVIH GARANCIJA, BILO EKSPRESIVNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE O TRGOVAČKOJ SVOJINI, POGODNOJ ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJA. NIKAVI SAVETI ILI INFORMACIJE, BILO DA SU ORALNI ILI PISANI, DOBIJENI OD STRANE VAS OD FUZA ILI KROZ USLUGE ĆE NEĆE STVORITI NIKAKVU GARANCIJU KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA OVDE. BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNOG, FUZE, NJEGOVI PROCESORI, NJEGOVI PROVAJDERI, NJEGOVI LICENCORI (I NJIHOVE POJEDINSKE PODRUŽNICE, PRIDRUŽIVANJA, AGENTI, DIREKTORI I ZAPOSLENI) NE GARANTUJU DA: (I) ĆE USLUGE BITI TAČNE, POUZDANE I ISPRAVNE; (II) DA ĆE USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE; (III) DA ĆE USLUGE BITI DOSTUPNE U BILO KOJE ODREĐENO VREME I MESTO, BEZ PREKIDA I BEZBEDNE; (IV) DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI ILI GREŠKE BITI ISPRAVLJENI; ILI (V) DA SU USLUGE OSLOBOĐENE VIRUSA I DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. BILO KOJI SADRŽAJ ILI PODATAK PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJEN KORIŠĆENJEM USLUGA JE PREUZET NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK I JEDINO ĆETE VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU NANETU VAŠEM VLASNIŠTVU ILI GUBITKU PODATAKA KOJA MOŽE DA SE DESI PREUZIMANJEM.

(3) Ograničenja Fuze odgovornosti NIŠTA U OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA NEĆE IZUZETI I OGRANIČITI NAŠU ODGOVORNOST ZA SVAKU OBAVEZU KOJA NE MOŽE BITI IZUZETA ILI OGRANIČENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONOM. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENJENIM ZAKONOM, NI U KAKVOM SLUČAJU ĆE Fuze, NJEGOVI PROCESORI, NJIHOVI DOBAVLJAČI ILI NJIHOVI LICENCORI (ILI NJIHOVA POŠTOVANA PRIDRUŽIVANJA, AGENTI, DIREKTORI I ZAPOSLENI) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, PUNITIVNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, POSLEDIČNU, ILI PRIMERNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, DOBROVOLJNOG KORIŠĆENJA, KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA, KOJI SU REZULTATI KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI NEDOSTUPNOSTI USLUGA. NI U KAKVOM SLUČAJU ĆE Fuze, NJEGOVI PROCESORI, NJIHOVI DOBAVLJAČI ILI NJIHOVI LICENCORI (ILI NJIHOVA POŠTOVANA PRIDRUŽIVANJA, AGENTI, DIREKTORI I ZAPOSLENI) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU, GUBITAK I POVREDU KOJA NASTANE KAO REZULTAT HAKOVANJA, OMETANJA ILI DRUGOG NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA USLUGA ILI VAŠEG Fuze NALOGA ILI INFORMACIJA KOJE SADRŽE. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENJENIM ZAKONOM Fuze, NJEGOVI PROCESORI, NJIHOVI DOBAVLJAČI ILI NJIHOVI LICENCORI (ILI NJIHOVA POŠTOVANA PRIDRUŽIVANJA, AGENTI, DIREKTORI I ZAPOSLENI) NEĆE PREUZIMATI ODGOVORNOST ZA (I) BILO KAKVE GREŠKE ILI NEPRAVILNOSTI USLUGA; (II) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJE IMOVINE BILO KOJE PRIRODE ŠTO JE REZULTAT VAŠEG PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA USLUGA; (III) BILO KOJI NEOVLAŠĆEN PRISTUP ILI UPOTREBA NAŠIH SIGURNOSNIH SERVERA I/ILI BILO KOJE SAČUVANE LIČNE INFORMACIJE; (IV) BILO KOJE PREKIDANJE ILI PRESTANAK PRENOŠENJA USLUGA; (V) BILO KOJE GREŠKE, VIRUSI, TROJANCI ILI MOGUĆNOST DA MOGU BITI PRENETI NA ILI KROZ USLUGE PUTEM TREĆE STRANE; I (VI) BILO KOJE GREŠKE ILI ODUZIMANJE SADRŽAJA ILI PODATAKA ZBOG BILO KOG GUBITKA ILI ŠTETE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA NEKOG SADRŽAJA ILI PODATAKA KOJI SU POSTAVLJANI, SLATI EMAIL-OM, PRENOŠENI ILI DRUGAČIJE POSTALI DOSTUPNI KROZ USLUGE. NI U KAKVOM SLUČAJU SE Fuze, NJEGOVI PROCESORI, NJIHOVI DOBAVLJAČI ILI NJIHOVI LICENCORI (ILI NJIHOVA POŠTOVANA PRIDRUŽIVANJA, AGENTI, DIREKTORI I ZAPOSLENI) NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KAKVE TVRDNJE, PROCESE, ODGOVORNOSTI, OBAVEZE, ŠTETE, GUBITKE ILI TROŠKOVE U KOLIČINI KOJA PREVAZILAZI ZBIRNE NAKNADE ZARAĐENE OD STRANE NAS U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM USLUGA TOKOM PERIOD OD ŠEST (6) MESECI NEPOSREDNO PRE DOGAĐAJA ŠTO PODIŽE SUMNJU NA VAŠU TVRDNJU ZA ODGOVORNOST. OVO OGRANIČENJE DELA O ODGOVORNOSTI UKAZUJE NA TO DA JE NAVODNA ODGOVORNOST NA OSNOVU UGOVORA, OGRANIČENJA, NEMARSTVA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI BILO KOJE DRUGE OSNOVE, ČAK I AKO JE Fuze BIO SAVETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. GORENAVEDENO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE BITI PRIMENJENO U POTPUNOSTI U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONOM U PRIMENJENOJ NADLEŽNOSTI. USLUGE SE SPROVODE I KONTROLIŠU IZ OBJEKATA U SAD-U. Fuze NE PREDSTAVLJA DA SU USLUGE PRIKLADNE ILI DOSTUPNE ZA UPOTREBU NA DRUGIM LOKACIJAMA. ONI KOJI PRISTUPE USLUGAMA IZ MESTA DRUGIH NADLEŽNOSTI RADE TO NA SOPSTVENI RIZIK, SVOJEVOLJNO I U CELOSTI SU ODGOVORNI ZA NJIHOVO SLAGANJE SA SVIM VAŽEĆIM ZAKONIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I LOKALNIM ZAKONIMA I ODREDBAMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ODREDBE IZVOZA I UVOZA. NE MOŽETE KORISTITI USLUGE UKOLIKO STE DRŽAVLJANIN ZEMLJE KOJA JE POD EMBARGOM SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, ILI STE STRANAC ILI ENTITET BLOKIRAN ILI ODBIJEN OD STRANE VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO OVDE, SVE USLUGE SU ISKLJUČIVO USMERENE INDIVIDUALNIM OSOBAMA, KOMPANIJAMA ILI DRUGIM ENTITETIMA KOJI SE NALAZE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA.


(4) ODŠTETA


OVIM SE OBAVEZUJETE DA osigurate, branite i držite nas, naše procesore, DOBAVLJAČE I LICENCORE (I SVE naše zaposlene, direktore, agente, podružnice i predstavnike) bezbedne od i protiv bilo kojih i svih potraživanja, troškova, gubitaka, šteta, presuda, poreske procene, kazne, kamate i troškove (uključujući i bez ograničenja razumne naknade advokata) koji proizilaze iz bilo kog zahteva, akcije, revizije, istrage, ispitivanja ili drugih postupaka koje je pokrenulo neko lice ili entitet koji proizlazi iz ili se odnosi na: (I) bilo koje pravo ili navodno kršenje vaših predstavljanja, garancija ili obaveza navedenih u OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA, uključujući i bez ograničenja bilo koje kršenje naših pravila; (II) Vaše pogrešno ili neprimerno korišćenje Usluga; (III) bilo koju transakciju koju ste podneli Vi PUTEM USLUGA; (IV) Vaše kršenje bilo kog prava treće strane, uključujući bez ograničenja bilo koje pravo o privatnosti, prava javnosti i Prava Intelektualne Svojine; ili (V) Vaše kršenje bilo kojeg zakona, pravila ili odredbe SAD-a I bilo koje druge države, DRŽAVE, OKRUGA, GRADA ILI NADLEŽNOSTI U KOJOJ BORAVITE.


(5) IZJAVE I GARANCIJE


Vi nam predstavljate i garantujete da: (i) imate najmanje osamnaest (18) godina; (ii) imate pravo da se registrujete i koristite Usluge i imate pravo, moć i sposobnost da se složite sa ovim Odredbama i Uslovima; (iii) adresa e-pošte koju ste identifikovali kada ste se registrovali na Fuze je Vaša; (iv) ispunićete sve svoje obaveze prema svakoj stranci kojoj podnosite Fuze Karticu i rešavaće bilo koji spor ili pritužbu direktno sa tom strankom; (v) Vi i sve transakcije koje ste započeli će se pridržavati svih saveznih, državnih i lokalnih zakona, pravila i propisa koji se primenjuju na Vas i/ili Vaše preduzeće, uključujući bilo koje važeće poreske zakone i propise; (vi) Vi nećete koristiti Uslugu, direktno ili indirektno, za bilo koje lažno preduzeće ili na bilo koji način koji bi ometao rad Usluga; (vii) Vaša upotreba Usluga će biti u skladu sa ovim Odredbama i Uslovima.


(6) KRŠENJE OVIH ODREDBI I USLOVA


Bez predrasude na naša druga prava prema ovim Odredbama i Uslovima, ukoliko na bilo koji način kršite ove Odredbe i Uslove ili ako se smatramo da ste prekršili ove Odredbe i Uslove na bilo koji način, možemo da preduzmemo bilo koju od sledećih mera:
(i) pošalje jedno ili više zvaničnih upozorenja elektronskim putem ili drugačije;
(ii) privremeno suspenduje Vaš pristup Uslugama;
(iii) zabrani Vam trajno pristup Uslugama;
(iv) blokira kompjutere koji koriste IP adresu sa koje pristupate Uslugama
(v) kontaktira Vašeg internet servis provajdera i zatraži da Vam blokira pristup bilo kojoj od Usluga; i/ili
(vi) sprovede pravni postupak protiv Vas u skladu sa uslovima navedenim u Članu C(15) ispod zbog kršenja ugovora ili drugog. Ako suspendujemo, zabranimo ili blokiramo Vaš pristup Uslugama ili bilo kom delu Usluga, Vi ne smete ništa preduzeti da bi zaobišli takvu suspenziju, zabranu ili blokiranje (uključujući i pravljanje i/ili korišćenje drugog naloga).


(7) VEBSAJTOVI TREĆIH STRANAKA


Usluge mogu uključivati hyper linkove ka drugim veb stranicama koje su u vlasništvu i kojima upravljaju treće stranke. Ovi linkovi i informacije, sadržaj, proizvodi i/ili usluge ponuđene putem takvih linkova nisu preporuke niti podržane od strane Fuze, BriliantTS, nego su samo pružene radi Vašeg ugođaja. Mi nemamo kontrolu nad sadržajima vebsajtova trećih stranaka, i mi ne prihvatamo odgovornost za njih ili za bilo koji gubitak ili štetu koja može nastati priliko vašeg pristupa i/ili korišćenja istih. Ako se povežete na vebsajt treće stranke, najverovatnije ćete biti preusmereni sa Vebsajta i bićete podložni pravilima korišćenja i privatnosti tog vebsajta treće stranke.


(8) INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO


Izuzev Fuze Kartice, Usluge su licencirane i nisu za prodaju. Fuze, DelightTS zadržava za sebe sva prava koja nisu izričito dodeljena Vama u ovim Odredbama i Uslovima. Usluge su zaštićene patentom, autorskim pravima, zaštitnim znakom, trgovačkom tajnom i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Fuze, DelightTS poseduje naslov, autorska prava i druga svetska Prava Intelektualne Svojine (kao što je definisano ispod) u i za Usluge i sve kopije sadržaja koji čini Usluge. Za potrebe ovih Odredbi i Uslova "Prava Intelektualne Svojine" podrazumevaju sva prava na patentu, prava na zaštitu autorskih prava, prava na masku, moralna prava, prava oglašavanja, zaštitni znak, trgovačka i prava na usluge, ugled, prava iz poslovne tajne i druga prava intelektualne svojine koja mogu postojati ili se pojaviti u budućnosti i sve prijave za njih i registracije, obnavljanja i produženja istih, po zakonima bilo koje države, zemlje, teritorije ili druge nadležnosti. „Fuze“, naš logo, i sve derivacije i ponavljanja istih (pod jednim imenom „Fuze Marks“) su zaštitni znakovi ili imena koja pripadaju nama. Ove Odredbe i Uslovi Vam ne odobravaju nikakva prava na Fuze Oznake. Mi ne dajemo dozvolu za upotrebu Fuze Oznaka, i svaka takva upotreba može predstavljati kršenje naših prava. Svi drugi registrovani i neregistrovani zaštitni znaci ili servisne oznake prikazane na Vebsajtu ili u bilo kojoj Aplikaciji (ama) su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Osim ako nije drugačije navedeno, mi ne podržavamo i nismo povezani sa bilo kojim od nosilaca takvih prava i kao takvo ne možemo dati nikakvu licencu za ostvarivanje takvih prava.


(9) IZMENA ODREDBI I USLOVA


Mi možemo izmeniti ove Odredbe i Uslove s vremena na vreme. Izmenjene Odredbe i Uslovi će se primeniti na Vaše korišćenje Usluga od datuma njihove objave na našem Vebsajtu. Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da u bilo koje vreme dodamo, uklonimo ili modifikujemo karakteristike Usluga iz bilo kog razloga bez odgovornosti prema Vama. Mi možemo da menjamo, modifikujemo, dodajemo ili uklonimo delove ovih Odredbi i Uslova u bilo kom trenutku tako što ćemo Vam dati takve modifikovane uslove dostupne na Veb lokaciji ili preko Aplikacije (a) ili oba. Najnoviji datum izmene biće prikazan u gornjem levom uglu Odredbi i Uslova. Nijedna modifikacija ovih Odredbi i Uslova neće se primenjivati na bilo koji spor, koji je nastao pre datuma takve izmene, između Vas i Fuze-a. Vaša upotreba Usluga nakon objavljivanja izmenjenih Odredbi i Uslova predstavlja Vaše obavezujuće prihvatanje takvih promena. Slažete se da ako ste nezadovoljni ovim Odredbama i Uslovima ili bilo kojom izmenom u njima, Vaš jedini pravni lek je da prekinete bilo kakvu upotrebu Usluga.


(10) PRENOS


Mi možemo preneti, zaključiti podugovor ili na bilo koji drugi način sarađivati sa bilo kojim ili svim našim pravima i/ili obavezama prema ovim Odredbama i Uslovima bez obaveštavanja ili dobijanja vaše saglasnosti - pod uslovom da, ukoliko ste potrošač u vezi sa ugovorom prema ovim Odredbama i Uslovima, mi nećemo preneti svoja prava i/ili obaveze po tom ugovoru na bilo koji način koji može poslužiti za smanjivanje garancija koje Vam pripadaju po tom ugovoru. Vi ne smete prenositi, dodeljivati, podugovarati ili na bilo koji drugi način sarađivati sa bilo kojim ili svim našim pravima i/ili obavezama prema ovim Odredbama i Uslovima.


(11) RAZDVOJIVOST


Ako odredbu ovih Odredbi i Uslova odredi bilo koji sud ili drugi nadležni organ (uključujući i arbitra identifikovanog u članu C (15) dole) da je nezakonita i/ili neizvršiva, taj deo se briše i ostale odredbe će se nastaviti u punoj snazi i efektu. Ukoliko bi bilo koja nezakonita i/ili neizvršiva odredba bila zakonita ili izvršna ako je njen deo izbrisan, taj deo će se smatrati izbrisanim, a ostatak odredbe će se nastaviti na snazi. (12) Prava trećih lica Ovih Odredbi i Uslova su u korist Vas i nas, i osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovom tekstu, nije su namenjena da budu od koristi bilo kojoj trećoj strani ili da bude izvršiva od bilo koje treće strane. Vršenje naših i Vaših prava u vezi sa ovim Odredbama i Uslovima nije podložno da pristane na bilo koju treću stranu.


(13) CEO UGOVOR


Ove Odredbe i Uslovi predstavljaju ceo ugovor između Vas i nas u vezi sa korišćenjem naših Usluga i zamenjuju sve prethodne ugovor u vezi sa Vašim korišćenjem Usluga.


(14) ZAKON I NADLEŽNOST


Ove Odrebe i Uslove će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država, i svi sporovi koji se odnose na ove Odredbe i Uslove će biti predmet neeksluzivne nadležnosti sudova smeštenih u Orange city, SAD.


(15) REŠAVANJE SPOROVA – SPORAZUM O ARBITRAŽI


(i) Kontaktirajte Fuze, DelightTSFirst. Ako se pojavi spor između vas i Fuze-a, naš cilj je da saznamo i da se pozabavimo Vašim brigama i, ako to ne možemo učiniti na vaše zadovoljstvo, pružiti vam neutralno i ekonomično sredstvo za brzo rešavanje spora. Sporovi između vas i Fuze koji proizilaze iz Usluga mogu se prijaviti Fuze-ovom korisničkom servisu putem emaila prodaja@fuze.rs.
(ii) Dogovor na Arbitražu. Vi i Fuze se slažete da se bilo koji i svi sporovi ili zahtevi koji su nastali ili mogu nastati između vas i Fuze-a rešavaju isključivo putem konačne i obavezujuće pojedinačne arbitraže sa jednim arbitrom, umesto na sudu. Svi sporovi, polemike ili zahtevi između stranaka koji proističu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom (uključujući njegovo postojanje, važenje ili prestanak) će se konačno rešiti arbitražom koja će se održati u Orange, SAD-u i obaviti na Engleskom jeziku po Pravilima Arbitraže Međunarodne Trgovinska Komore.

(iii) Zabrana Klasne i Reprezentativne Pravne Akcije i Ne-individualizovane Pomoći.
VI I Fuze SE SLAŽETE DA BILO KO OD VAS MOŽE DA PODNESE ZAHTEVE PROTIV DRUGOG SAMO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI I NE KAO TUŽILAC ILI ČLAN BILO KOJE NAVODNE GRUPNE ILI PREDSTAVNIČKE PRAVNE AKCIJA ILI PROCESA, OSIM UKOLIKO VI I Fuze SE NE SLOŽITE SUPROTNO PISMENIM PUTEM. ARBITRATOR NE MOŽE UJEDINITI ILI PRIDRUŽITI ZAHTEVE VIŠE OSOBA ILI STRANAKA I NE MOŽE DRUGAČIJE PREDSEDAVATI NAD BILO KOJIM OBLIKOM O KONSOLIDOVANOG, PREDSTAVNOG, ILI GRUPNOG PRAVNOG POSTUPKA. TAKOĐE, ARBITRATOR MOŽE DODELITI POMOĆ (UKLJUČUJUĆI NOVČANU, SUDSKU I DEKLARATIVNU POMOĆ) SAMO U KORISTI INDIVIDUALNE STRANKE KOJA TRAŽI POMOĆ I SAMO DO GRANICE NEOPHODNE DA PRUŽI POMOĆ POTREBNU ZA ZAHTEV(E) INDIVUDUALNE STRANKE. BILO KOJA POMOĆ DODELJENA NE MOŽE DA UTIČE NA DRUGE KORISNIKE USLUGA.

ČLAN D: PRAVILA O PRIVATNOSTI

Mi smo posvećeni zaštiti privatnosti ličnih podataka onih osoba koje koriste Usluge. Mi sakupljamo dva tipa online informacija, „nelične“ i „lične“ (pod jednim imenom „Informacije“). Ova Pravila o Privatnosti određuju kako sakupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše informacije. Za svrhe ovih Odredbi i Uslova, „lične informacije“ su informacije koje direktno identifikuju ili se na razuman način mogu koristiti za identifikovanje osobe koja je napravila nalog na Fuze, međutim, to ne uključuje anonimne ili prikupljene informacije. Primeri drugih ličnih informacija uključuju ime, adresu, broj telefona, sliku dobijenu od Korisnika u cilju provere identiteta i email adresu. Za svrhe ovih Odredbi i Uslova, „nelične informacije“ su informacije koje mi sakupljamo u vezi sa Vašim pristupom Vebsajtu ili Aplikaciji (ama), kao što su IP adresa uređaja koji koristite da se povežete na internet, koji pretraživač i koju verziju koristite, koji tip operativnog sistema imate, sa kog sajta se došli i na koju reklamu ste kliknuli. Ove informacije nam pomažu da pružimo online iskustvo koje odgovara Vašem uređaju i da rukovodimo Vašim online marketingom.


(1) KOJE INFORMACIJE SAKUPLJAMO?


Možemo pratiti, prikupljati, čuvati i koristiti sledeće vrste informacija:
(i) informacije o Vašem računaru, mobilnom uređaju i/ili drugom uređaju za pristup i o Vašoj upotrebi Usluga (uključujući vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip pretraživača, izvor upućivanja, dužinu posete i broj pregleda stranice);
(ii) informacije koje se odnose na kupovinu Usluga preko Aplikacije (a) preko Apple Prodavnice Aplikacija ili na drugi način (uključujući vaše ime, adresu, adresu e-pošte i druge demografske podatke koje smo dobili od Vas, kao i podatke o plaćanju i kupovini, detalje o Uslugama koje ste kupili i koristili, analitiku koja se odnosi na prikazivanje sadržaja na Vebsajtu, i sve informacije sadržane u svakoj poruci koje ste dobili od Fuze-a);
(iii) korišćenje uređaja koji koriste reklamne indentifikatore;
(iv) Informacije identifikovane u Delu 2 i 3 ispod;
(v) biometriju koja se pravi od slika koje je obezbedio Korisnik kao sigurnosna funkcija za autentifikaciju Korisnika; i
(vi) bilo koju drugu Informaciju koju nam dostavite.


(2) KOLAČIĆI I VEB ODAŠILJAČI


Kolačić se sastoji od informacija poslatih od strane veb servera veb pretraživaču i čuva se u pretraživaču. Informacija se zatim šalje nazad na server svaki put kako pretraživač zatraži stranicu od servera. Ovo omogućava veb serveru da identifikuje i prati veb pretraživač. Na Vebsajtu koristimo i kolačiće za samo jednu sesiju (session cookies) kao i trajne kolačiće koji ostaju na pretraživaču dok ih ne obrišete ručno (persistent cookies). Mi koristimo kolačiće za jednu sesiju da bismo Vas pratili dok upravljate Vebsajtom. Mi koristimo trajne kolačiće da bismo omogućili Vebsajtu da Vas prepozna pri poseti. Kolačići za jednu sesiju će biti izbrisano iz Vašeg računara kada zatvorite pretraživač. Trajni kolačići će ostati na Vašem kompjuteru dok ih ne obrišete, ili dok ne dostignu datum isteka. Mi koristimo Google Analitiku i druge analitičke alate za analizu korišćenja Vebsajta i Aplikacije (a). Ovi analitički alati stvaraju statističke i druge informacije o Vašem korišćenju Vebsajta i Aplikacija (e) putem kolačića koji se nalaze na Vašem kompjuteru. Nastale informacije u vezi sa Vebsajtom ili Aplikacijom (ama) se koriste za stvaranje izveštaja o Vašem korišćenju Vebsajta ili Aplikacije (a). Google će čuvati ove informacije dobijene putem Google Analitike. Google-ova pravila o privatnosti su dostupna na: http://www.google.com/privacypolicy.html. Većina pretraživača Vam dozvoljavaju da odbijete sve kolačiće, dok neki pretratraživači dozvoljavaju odbijanje samo kolačića trećih stranaka. Na primer, na Internet Explorer-u možete odbiti sve kolačiće klikom na „Alate“, „Internet Opcije“, „Privatnost“ i selektovanjem „Blokiraj sve kolačiće“ korišćenjem kliznog selektora. Blokiranje svih kolačića će, međutim, imati negativan uticaj na korišćenje mnogih vebsajtova, uključujući i Naš. Mi takođe može ugraditi sadržaj ili reklame trećih stranaka na Vebsajt koje mogu koristiti jasne gifove ili druge oblike veb odašiljača koji omogućavaju provajderu trećih stranaka da pročita i upiše kolačiće u Vaš pretraživač u vezi sa Vašim gledanjem sadržaja treće stranke na Vebsajtu. Informacije sakupljene putem veb odašiljača su sakupljene direktno od strane trećih stranaka, i Fuze ne učestvuje u prenošenju tih podataka. Informacije sakupljene od strane treće stranke na ovaj način su podložne kolekciji podataka te stranke, korišćenju i pravilima otkrivanja. Mi koristimo gore navedene tehnologije da bi (i) prepoznali Vas kao mušteriju, (ii) prilagodili Usluge, sadržaj i oglašavanje, (iii) merili promotivnu efikasnost, (iv) nastojali da obezbedimo da sigurnost Vašeg naloga nije ugrožena, i (v) ublažili rizik i sprečili prevare.


(3) NADZOR APLIKACIJE (A)


Mi možemo s vremena na vreme automatski sakupljati informacije o Vašem korišćenju Aplikacije (a), Vebsajta i Usluga. Ove informacije uključuju, ali nisu ograničene na broj puta koliko je/su Aplikacija (e) aktivirane, detalji o veb stranicama koje gledate, vreme kada ih gledate, Vaša geografska lokacija i kada ih gledate, i informacije o Vašem uređaju, sistemu, i softveru. Mi ćemo koristiti ove informacije da bi Vam pružili Usluge (uključujući ažuriranja i popravke grešaka). Mi ćemo koristiti ove informacije, u anonimnom obliku, za svrhe poboljšanja Usluga ili druge kao što je navedeno gore.


(4) KORIŠĆENJE VAŠIH INFORMACIJA


Informacije koje su dostavljene preko Vebsajta ili putem Aplikacije (a) će biti korišćenje u svrhe određene u ovim Pravilima o Privatnosti. Mi možemo koristiti Informacije da:
(i) upravljamo Vebsajtom i/ili bilo kojom Aplikacijom (ama);
(ii) poboljšamo Vaše iskustvo pretrage personalizacijom Vebsajta i Aplikacije (a);
(iii) omogućimo Vaše korišćenje Usluga i da dostavimo Usluge Vama;
(iv) šaljemo izjave i fakture Vama, i sakupljamo uplate od Vas;
(v) šaljemo Vam opšte komercijalne komunikacije;
(vi) šaljemo email obaveštenja ukoliko niste isključili takva obaveštenja praćenjem instrukcija za „opt-out“ ili „unsubscribe-odjava“ koji se nalaze na dnu takvog email-a;
(vii) šaljemo marketing komunikacije vezane za naš posao ili poslove odabranih trećih stranaka za koje mislimo da će Vas zanimati, poštom, email-om ili putem drugih tehnologija (do mere dozvoljene zakonom i do mera da Vi niste isključili te marketing komunikacije praćenjem instrukcija za „opt-out“ ili „unsubscribe-odjava“ koji se nalaze na dnu takve marketing komunikacije, po potrebi);
(viii) pružamo različitim trećim strankama statističke, nagomilane i anonimne informacije o našim korisnicima – ali ove informacije neće biti korišćenje za identifikaciju bilo kog individualnog korisnika; i
(ix) suočavamo se sa pitanjima i žalbama vezanim za Vas ili podnete od strane Vas a vezane su za Vebsajt, Aplikaciju (e) i/ili Usluge.
Ako se ukaže prilika kada podnosite lične informacije sa izrazitom namerom da budu objavljene na našem Vebsajtu ili putem naše Aplikacije, mi ćemo objaviti i na drugi način koristiti te informacije u skladu sa dozvolom koju nam odobrite. Sve financijske transakcije između Vas i Fuze-a se obavljaju putem našeg provajdera usluga naplate. Mi ćemo deliti lične informacije sa našim provajderom usluga naplate samo do mere neophodne za svrhe obrade naplata koje Vi napravite u vezi sa našim Uslugama.


(5) OTKRIVANJE


Mi možemo otkriti Informacije o bilo kom od naših zaposlenih, službenika, agenta, dobavljača ili podizvođača u meri u kojoj je to razumno potrebo za svrhe navedene u ovim Pravilima o Privatnosti. Dodatno, mi možemo o otkriti Informacije:
(i) do mere do koje je to od nas zahtevano zakonom;
(ii) u vezi sa bilo kojim pravnim postupkom ili budućim pravnim postupkom;
(iii) da bi uspostavili, izvršili ili odbranili naša zakonska prava (uključujući pružanje informacija drugima u svrhe sprečavanja prevare ili smanjenja kreditnog rizika);
(iv) kupcu (ili budućem kupcu) bilo kog posla ili imovine koju mi prodajemo (ili razmatramo da prodamo); i
(v) kako je to izričito navedeno u ovim Pravilima o Privatnosti.
Osim ako je navedeno u ovim Pravilima o Privatnosti, mi nećemo davati Vaše lične informacije trećim strankama.


(6) PRENOS INTERNACIONALNIH PODATAKA


Informacije koje mi sakupljamo mogu biti sačuvane i obrađene u i prenešene između država u kojima mi poslujemo radi omogućavanja korišćenja informacija u skladu sa ovim Pravilima o Privatnosti. Informacije koje pružite mogu biti prenešene u države koje nemaju zakone o zaštiti informacija koji su ekvivaletni ovima koji su na snazi u Južnoj Koreji. Dodatno, lične informacije koje podnesete za objavljivanje na Vebsajtu će biti objavljeni na internetu i mogu biti dostupni putem interneta širom sveta. Vi se izričito slažete na takav prenos Informacija.


(7) BEZBEDNOST VAŠIH LIČNIH INFORMACIJA


Mi čuvamo sve lične informacije koje vi pružite preko naših bezbednih (šifrovanih, zaštićenih šifrom i firewall zaštićenim) serverima. Sve elektronske transakcije ili prenosi koje napravite, primite od nas, su šifrovani korišćenjem SLL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je suštinski nesiguran, i mi ne možemo da garantujemo bezbednost podatada poslatih preko interneta. Vi ste odgovorni za čuvanje detalja vezanih za Vašu šifru i korisnički nalog u poverljivosti. Mi Vas nećemo pitati za Vašu šifru.


(8) IZMENE PRAVILA O PRIVATNOSTI


Mi možemo ažurirati ova Pravila o Privatnosti s vremena na vreme postavljanjem nove verzija na Vebsajt ili unutar Aplikacije (a). Izmenjena verzija će stupiti na snagu onog trenutka da je postavimo. Treba da proveravate stranicu povremeno da bi se uverili da li se slažete sa izmenama.


(9) VAŠA PRAVA


Mi možemo ažurirati ova Pravila o Privatnosti s vremena na vreme postavljanjem nove verzija na Vebsajt ili unutar Aplikacije (a). Izmenjena verzija će stupiti na snagu onog trenutka da je postavimo. Treba da proveravate stranicu povremeno da bi se uverili da li se slažete sa izmenama.


(10) VEBSAJTOVI TREĆIH STRANAKA


Vebsajt i Aplikacija (e) mogu sadržati linkove ka drugim vebsajtovima. Mi nismo odgovorni za pravila o privatnosti ili prakse ovih vebsajtova trećih stranaka. Mi Vas ohrabrujemo da pročitate njihova pravila o privatnosti pre nego što pristupite i/ili koristite njihove vebsajtove.


(11) AŽURIRANJE INFORMACIJA


Vi ste dužni da nas obavestite ukoliko lične informacije koje imamo o Vama trebaju da budu ispravljene ili ažurirane.


(12) MALOLETNA LICA


Naša je namera da se u potpunosti pridržavamo u svim aspektima Zakona o Zaštiti Privatnosti Dece iz 1998. godine (COPPA). U tom cilju, kupovina Fuze Kartice i Usluga je strogo ograničena na osobe koje imaju najmanje 18 godina (uz pristanak roditelja ili staratelja ako je u pitanju maloletno lice). Stoga se ne očekuje da ćemo prikupljati podatke koji se odnose na maloletnike mlađe od 18 godina (u daljem tekstu "maloletnici"), kako je definisano u COPPA-u. Međutim, u slučaju da nam je skrenuta pažnja na to da smo prikupili bilo koji podatak od ili u vezi s maloletnikom u bilo kom obliku koji nije anonimiran, mi ćemo brzo uništiti te podatke, i nećemo ih distribuirati drugima ili zadržati njihove kopije (osim, po našoj opciji, u datoteki "izbrisane ili uništene informacije" koja se koristi isključivo kao dokaz uništavanja i neupotrebe informacija tog maloletnika). Ove Odredbe i Uslovi su poslednji put modifikovani 11. Jula 2017. godine

 

ŠTA JE FUZE?

Revolucionarna multi-card tehnologija. Spremna za potrošače. Dokazno da radi u maloprodajnim objektima širom sveta. Praćenje lokacije. Menadžment kartice i finansija. Daljinsko brisanje. Može da sadrži do 30 kartica. EMV Čip.

Fuze Kartica je u potpunosti razvijena i poseduje ISO i FCC sertifikate. Unutar Fuze Kartice nalazi se piši-briši EMV čip koji može da podrži više kartica kao i informacija o plaćanju. Trenutno, kompatibilnost sa Vašom karticom zavisi od individualnih sporazuma sa bankama.

sta je fuze
tehnologija daljinskog brisanja

FUZE eCard

TEHNOLOGIJA DALJINSKOG BRISANJA - Ukoliko je izgubite, odmah obrišite svoje podatke i kartice Fuze Karticom.
PRAĆENJE LOKACIJE - Dobijajte obaveštenja ukoliko ste zaboravili Fuze Karticu ili se ona kreće bez vas.
BATERIJA KOJA TRAJE MESEC DANA - Traje 30 dana nakon punjenja. Prenosni punjač sadrži 1 dodatno punjenje za putovanja.
UPRAVLJANJE FINANSIJAMA - Sve Vaše kartice i finansije dostupne u roku od nekoliko sekundi.

SIGURNO PRISTUPAČNO POGODNO


Možda jeste iste veličine kao bilo koja druga kartica u Vašem novčaniku, ali Fuze Kartica je stvorena za više od toga.


OBAVLJAJTE JEDNOKRATNE TRANSAKCIJE


Dajete Vašu karticu konobaru? Izaberite koju karticu da koristite kada Fuze nije u opsegu Bluetooth-a. Fuze će se automatski zaključati nakon završetka transakcije.

LAK ODABIR KARTICE


Prebacujte se sa kartica brzo samo jednim klikom dugmeta. Na E-Paper ekranu Fuze Kartice vidite jasno prikazane kartice.


KORISTITE FUZE BILO GDE


Bez obzira da li ste u omiljenom restoranu, na pijaci ili čak na bankomatu, Fuze Kartica radi besprekorno.

RADI KAO BILO KOJA OBIČNA KARTICA

Kreditna kartica, Debitna kartica, Poklon kartica, Članska kartica. Nije bitan tip, ni banka ni način korišćenja. Fuze Kartica upravlja svim Vašim karticama.

 

SKINITE ECARD MENADŽER APLIKACIJU

Budite Povezani sa Vašim Finansijama. Besplatna, sigurana iOS i Android aplikacija Vam omogućava da lako podesite i upravljate Vašim računima, karticama i troškovima.

 

 

app android

 

 

 

fuze ecard

 

SPECIFIKACIJE FUZE KARTICE

Dimenzije kartice : 3.36 x 2.13 x 0.03in / 85.5 x 54 x 0.8mm
Težina : 0.2 oz / 6g
Tankoća : 0.03in / 0.8mm - same as creadit card
Ekran : 1.1in / 0.8mm E-paper
Baterija Kartice : 3.8V / 13mAh Litijum-Polimer
Trajanje Baterije (Regularna Upotreba) : ~30 dana (4-5 puta na dan)

Trajanje Baterije (U pripravnosti) : ~90-150 dana
Vreme Punjenja : ~1.5 sati
Može da sadrži : Do 30 kartica
Konekcije : Bluetooth Low Energy (BLE)
iOS : Zahteva iOS 8.0 ili više Kompatibilna sa iPhone-om, iPad--om
Android : Zahteva Android 5.0 ili više

Vrste kartica : Sve – Poklon Kartice, Članske Kartice, VISA, Mastecard, American Express, Discover, i sve Banke
Bankomat : Radi na svim većim Bankomatima
Bezkontaktno plaćanje : NFC stiže 2018-te
EMV Čip tehnologija : Stiže 2018-te

 

logo

 

    Kontakt


Medija-Networks Doo
ul. Turgenjeva 4
21000 Novi Sad
Srbija

E mail:
prodaja@fuze.rs

Telefoni:
+381 64 500 000 8

 

    Radno vreme


Ponedeljak 08.30 - 17.00
Utorak 08.30 - 17.00
Sreda 08.30 - 17.00
Četvrtak 08.30 - 17.00
Petak 08.30 - 17.00

Subota - 09.00 - 15.00
Nedelja - Zatvoreno

 

    Pratite nas


facebook   twiter   instagram   linkedin  Pravila o privatnosti
Odredbe i uslovi
Garancija

© 2019 All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad